عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

وبینار بحران کرونا و اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری

وبینار بحران کرونا و اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری


وبینار بحران کرونا و اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری

با حضور .
.
دکتر علی داوری عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی
دکتر حمید پاداش عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی
دکتر علی موسوی عضو هیأت مدیره مؤسسه دانش بنیان برکت .
.روز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه .
.ساعت ۱۶ الی ۱۸ .
جهت ثبت نام:

http://utstpark.ir/newscorona/

آدرس کوتاه :