نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاری های بین المللی

همکاری های بین المللی


اداره همکاریهای علمی بین المللی پردیس در راستای انجام رسالت اصلی خود یعنی برقراری ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی معتبر جهان وظایف زیر را بر عهده دارد. 
- تدوین سیاست های بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های علمی پردیس
- فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی با مراکز علمی معتبر جهان
- تدوین برنامه های همکاری و تفاهم نامه با دانشگاه های سایر کشورها
- شناسائی و معرفی ظرفیت ها و مزیت های نسبی پردیس جهت توسعه همکاری های بین المللی
- انجام امور مربوط به عقد یادداشت تفاهم‌ها، بیانیه‌ها، موافقتنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری با دانشگاههای سایر کشورها
- ارائه خدمات تشریفات به مقامات، شخصیت ها و بازدید کنندگان خارجی از پردیس
- بستر سازی و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت اعزام اعضای هیئت علمی و دانشجویان پردیس جهت استفاده از ماموریت ها و دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت و شرکت در کنفرانس های علمی بین المللی و استفاده از فرصت های مطالعاتی