نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نانوشیمی

نانوشیمی


مدیر گروه
 

نسرین معتمد

استاد

زیست شناسی علوم سلولی ملکولی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
نسرین معتمد
مهریار امینی نسب
 شاهرخ صفریان
سید جلال زرگر
سیدمحمود عرب نجفی
مهران حبیبی رضایی
وحیده حسن زاده
کلثوم اینانلو راحتلو

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
- زیست شناسی علوم سلولی ملکولی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- زیست شناسی دریا بوم شناسی دریا- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- زیست شناسی دریا جانوران دریا- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- زیست شناسی دریا آلودگی دریا- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- زیست شناسی دریا گیاهان دریا- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- زیست شناسی علوم سلولی ملکولی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.