نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی معاون توسعه و سرمایه گذاری

معرفی معاون توسعه و سرمایه گذاری


 

دکتر رضا زعفریان

دانشیار دانشکده کارآفرینی

rzaefarian@ut.ac.ir