اطلاعیه ها مرکز زبان

مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تهران در خصوص حد نصاب نمره آزمون زبان عمومی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تهران در خصوص حد نصاب نمره آزمون زبان عمومی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی


مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تهران در خصوص حد نصاب نمره آزمون زبان عمومی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی

 

MCHE

(MSRT)

 

TOLIMO

 

TOEFL
IBT

 

TOEFL
Paper
Based

 

TOEFL
Computer
Based

 

IELTS

 

زبان عمومی دانشگاه تهران
(UTEPT)

 

 

رشته

 

 

80

 

542

 

96

 

542

 

240

 

8

 

80

رشته های زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی

 

60

 

510

 

64

 

510

 

180

 

5/5

 

60

کلیه رشته ها به جز رشته های زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی

 

 

50

 

 

490

 

 

57

 

 

490

 

 

160

 

 

5

 

 

50

مربوط به رشته زبان و ادبیات فارسی/ زبان و ادبیات عرب/ علوم قرآن و حدیث/ فقه شافعی/ فقه و مبانی حقوق اسلامی/ مدرسی معارف اسلامی

50

490

57

490

160

5

50

ایثارگران و مربیان