نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی


مدیر گروه
 
  نام و نام خانوادگی : دکتر محمدرضا مهرگان
  مرتبه علمی : دانشیار
  رشته :  مدیریت
  رزومه : رزومه
  آدرس پست الکترونیک : mehregan@ut.ac.ir

شورای برنامه ریزی گروه:
برای اجرای مقاطع مختلف این رشته از پتانسیل‌های استادان توانمند گروه‌های ذی‌ربط دانشگاه تهران و امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری آنها بهره‌گیری می‌شود.
تعدادی از همکاران شاخص رشته به قرار زیر است:
 
 
نام نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس پست الکترونیک
احمد روستا    
سیدعلی ترابی    
 محمدصالح ترکستانی    
محمدرحیم اسفیدانی    

عناوین رشته‌ها و مقاطع دایر آن:
کارشناسی :
- ندارد.
کارشناسی ارشد :
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :

- مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری بازرگانی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.