عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی


   بدینوسیله به اطلاع دانشجویان دکتری می رساند: تنها به دانشجویانی مجوز دفاع از رساله داده می شود که مقاله مستخرج از رساله در نشریات علمی - پژوهشی چاپ کرده و یا پذیرش گرفته باشند.
ضمناً مقاله ی مستخرج از رساله باید دارای نام کلیه اساتید راهنما و مشاور و پیش از سابجکت کردن به تایید اساتید رسیده باشد.

عنوان معرفی دانشجو در نشریات فارسی و لاتین به شرح ذیل می باشد:
نام و نام خانوادگی دانشجو
رشته تحصیلی و مقطع
پردیس بین الملل کیش ، دانشگاه تهران
kish International Campus, University of Tehran

طبق مقررات جاری مربوط به چاپ مقاله می تواند یکی از موارد زیر باشد:
1.    اصل مقاله چاپ شده در نشریات معتبر علمی و پژوهشی به همراه صفحه شناسنامه شماره مسلسل نشریه مورد نظر
2.    گواهی پذیرش مقاله بعنوان دانشجو و با مهر و امضای نشریه مورد نظر و با ذکر تاریخ چاپ
 

آدرس کوتاه :