اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر


 
به اطلاع میرساند: بر اساس تفاهمنامه فی ما بین اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه، دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین کارکنان و اعضا محترم هیأت علمی شاهد و ایثارگر دانشگاه و همسر و فرزندان آنها میتوانند از دوره های آموزشی که در مراکز وابسته به دانشکده زبانها و ادبیات خارجی برگزار میگردد با برخورداری از ۴۰% تخفیف استفاده نمایند.