نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی


مدیر گروه
 

قهرمان عبدلی

استاد

اقتصاد

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
محسن مهرآرا
علی سوری
 تیمور رحمانی
حسین عباسی نژاد

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
- علوم اقتصادی-اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- علوم اقتصادی-اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.