نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طراحی الگویی جهت ترویج و بازارسازی علم وفناوری درجمهوری اسلامی ایران از راه ارزیابی تاثیر رسانه ها در رویکرد مردمی به توسعه علم وفناوری

طراحی الگویی جهت ترویج و بازارسازی علم وفناوری درجمهوری اسلامی ایران از راه ارزیابی تاثیر رسانه ها در رویکرد مردمی به توسعه علم وفناوری


      
دانشجو : خانم زهرا آهنی امینه
مقطع : دکتری تخصصی PhD
رشته : مدیریت رسانه ای
تاریخ دفاع : 1394/03/07  
استاد راهنما : دکتر سهیلا بور قانی فراهانی
اساتید مشاور: دکتر طهمورث حسنقلی پور- دکتر سید حبیب اله طباطبائیان
اساتید داو ر: دکترنصرت ا.. ضرغام - دکتر علی اکبر فرهنگی