نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روابط عمومی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

روابط عمومی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


روابط عمومی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
روابط عمومی همانند چشم بینا و گوش شنوا در بدنه هر سازمان و نهاد عمل می کند و واضح است که پویایی روابط عمومی موجب رشد و بالندگی نهاد یا سازمان می شود. 
روابط عمومی ها به دلیل جایگاه راهبردی زیربنایی خود می توانند سازمان های مختلف را در همگامی با پیشرفت و تحولات جهانی یاری دهند، چراکه روابط عمومی یک واحد پویا و ارگانیک سازمانی است که هیچ گاه در آن سکون و تعطیلی وجود ندارد.
آن چه حایز اهمیت است، ماهیت غیر مادی وظایف و مسؤولیت های روابط عمومی هاست. بدین معنا که اولا: تمامی پیکره سازمان با روابط عمومی در ارتباط است. ثانیا: روابط عمومی فعالیتی است مبتنی بر فرهنگ و عرف هر جامعه 
روابط عمومی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران نیز از بدو تشکیل همواره توان خود را در جهت پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده پردیس در زمانهای مختلف بکار برده است. این دفتر برای نیل به این اهداف دو راهبرد درون سازمانی و برون سازمانی را سرلوحه کار خود قرار داده است. 
از منظر راهبرد درون سازمانی، روابط عمومی پردیس ضمن شناخت دقیق اهداف دانشگاه در پی ایجاد و تداوم ارتباط بین  اساتید٬ دانشجویان وکارکنان بوده است. همچنین این دفتر تلاش می نماید عواملی که در پیشبرد اهداف دانشگاه خلل ایجاد می نماید را شناسایی نموده و در یافتن راههای برطرف نمودن آنها نیز مدیریت پردیس را یاری نماید. 
در حوزه برون سازمانی روابط عمومی پردیس ضمن بررسی جایگاه اجتماعی دانشگاه در منطقه و کشور به شناخت مخاطبان پردیس پرداخته است.