عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

دوازدهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی

دوازدهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی


دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی،توسط پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناری وبامشارکت وهمکاری۱۶دانشگاه از جمله پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران،فدراسیون¬ها و سازمان¬های ورزشی از۱۹الی۲۲آبان ماه۱۳۹۹، صورت مجازی برگزارشد و با سخنرانی رئیس کالج آمریکایی طب ورزشی ( ACSM)، آغاز به کار کرد.
این همایش در تجربه¬ای ارزشمند وبامشارکت بیش از۴۰۰عضوهیئت علمی ازحدود۳۵دانشگاه کشوربه عنوان کمیته علمی وبیش از۱۰۰عضوهیئت علمی به عنوان اعضای هیئت رئیسه پنل هاکه مدیریت این رویداد رابرعهده داشتند، برگزارشد.همچنین۲۹استادبرجسته بین المللی،بعنوان سخنران کلیدی ویامدرس کارگاه های این همایش مشارکت داشتند.
در این همایش پنل «مدیریت ورزش قهرمانی و حرفه ای»با مشارکت اعضاء گروه علوم ورزشی پردیس کیش برگزار شد. در عین حال به واسطه تجربه موفق پردیس کیش دانشگاه تهران در برگزاری سه دوره همایش ملی «ورزش و بیماری ها» و «ورزش و سرطان» با همکاری پژوهشگاه علوم ورزشی، مدیریت علمی پنل تخصصی «ورزش و بیماری¬ها (سرطان و ام¬اس)» به این پردیس و اعضاء هیئت علمی آن در گروه علوم ورزشی واگذار شد. دراین پنل¬ها متخصصان و دانشجویان علوم ورزشی به ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود در حوزه های مرتبط، بحث و تبادل نظر پرداختند.
پژوهشگاه علوم ورزشی در دوازدهمین دوره مهم ترین رویداد بین المللی علوم ورزشی در سطح کشور، باتوجه به سابقه وتوانمندیهای علمی پردیس /دانشکده های علوم ورزشی, میزبانی هرپنل رابه یک پردیس/ دانشکده سرآمدواگذارکرده بود.

آدرس کوتاه :