عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

تمدید مهلت ثبت نام وام شهریه

تمدید مهلت ثبت نام وام شهریه


به اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ وام ﺷﻬﺮﯾﻪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 98-99 ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 98/09/25 ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ آدرس www.ems.ut.ac.ir  و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﻮرﺗﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ www.bp.swf.ir ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﻗﺪام ﺷﻮد، اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آدرس کوتاه :