رویدادها رویدادها

تقویم آموزشی پردیس کیش

 
زمان انتخاب واحد:  شنبه 06 بهمن لغایت پنجشنبه 11 بهمن 97 (نکته: انتخاب واحد توسط دانشجو می بایست در سامانه جامع آموزش انجام گیرد)
زمان شروع کلاسهای درسی: 13 بهمن ماه 97
زمان حذف و اضافه:   27 بهمن ماه لغایت 29  بهمن ماه 97   
ارزشیابی اساتید :14 اردیبهشت لغایت 31  اردیبهشت ماه98  (ارزشیابی اساتید برای کلیه مقاطع تحصیلی توسط دانشجو الزامی می باشد در صورت عدم انجام ارزشیابی امکان انتخاب واحد ترم بعدی و رویت نمرات ترم جاری مقدور نمی باشد و هر گونه تبعات بعدی بعهده دانشجو می باشد).
پایان کلاس ها:   22 خرداد ماه 98
شروع امتحانات:   25 خرداد لغایت 05 تیر98