اطلاعیه

تقویم آموزشی نیم سال اول ویژه نو دانشجویان مقاطع مختلف سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تقویم آموزشی نیم سال اول ویژه نو دانشجویان مقاطع مختلف سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹