رویدادها

تقویم اصلاحی آموزشی پردیس کیش

تقویم اصلاحی آموزشی پردیس کیش


 
زمان انتخاب واحد:  شنبه 05 بهمن لغایت پنجشنبه 10 بهمن ماه 98 (نکته: انتخاب واحد توسط دانشجو می بایست در سامانه جامع آموزش انجام گیرد)
زمان شروع کلاسهای درسی: 12 بهمن ماه 98
زمان حذف و اضافه:   26 بهمن ماه لغایت 28  بهمن ماه 98   
ارزشیابی اساتید :20 اردیبهشت لغایت 29 اردیبهشت ماه 99  (ارزشیابی اساتید برای کلیه مقاطع تحصیلی توسط دانشجو الزامی می باشد در صورت عدم انجام ارزشیابی امکان انتخاب واحد ترم بعدی و رویت نمرات ترم جاری مقدور نمی باشد و هر گونه تبعات بعدی بعهده دانشجو می باشد).
با توجه به بخشنامه جدید با دو هفته تاخیر:
پایان کلاس ها:   04 تیر ماه 99
شروع امتحانات:   05 تیرلغایت 19 تیرماه 99