نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تحلیل فضایی و دیاگرام‌های ساختمان‌های مجموعه پردیس

تحلیل فضایی و دیاگرام‌های ساختمان‌های مجموعه پردیس


- تحلیل فضایی و دیاگرام‌های ساختمان‌های آموزشی مجموعه پردیس (دانشکده‌ها)
در مجموعه طرح توسعه پردیس کیش دانشگاه تهران، برابر هماهنگی های قبلی، بر طبق رشته‌ها و گرایش‌های فعلی و همچنین افق پیش‌بینی شده برای پردیس، که به تفصیل در گزارش برنامه‌ریزی تفصیلی فیزیکی ارایه شده توسط این مهندسین مشاور به آن پرداخته شده است، پنج دانشکده شامل دانشکده های فنی و مهندسی، دانشکده علوم بنیادی و منابع طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری، دانشکده هنر و معماری و دانشکده ادبیات و علوم انسانی تعریف شده‌است. 
 همان‌گونه که در جانمایی سایت پردیس ملاحظه می‌شود، دو دانشکده فنی و مهندسی در بخش شمالی سایت و چهار دانشکده دیگر در بخش جنوبی سایت در فاصله تقریبا یکسانی از  ساختمان مرکزی قرار گرفته‌اند و از طریق محور اصلی شمالی- جنوبی مجموعه به یکدیگر متصل می‌شوند. ساختمان دانشکده‌ها هر یک به مساحت 8985 مترمربع در 4 طبقه با کشیدگی شرقی- غربی طراحی شده‌است. هدف اصلی در طراحی ساختمان دانشکد‌ه‌ها ایجاد فضاهایی یکپارچه و پویا بوده‌است و طراحان سعی کرده‌اند با در نظرگرفتن فضاهای تجمعی در هر طبقه، لغزش پله‌ها و سرسراها بر روی یکدیگر، اشراف فضاهای ارتباطی به یکدیگر از طریق فضاهای باز میانی و بازشوها این امر را محقق سازند.