نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاثیر یک دوره تمرینات منتخب اصلاحی بر شاخص های کینماتیکی و عملکردی بسکتبالیست های دارای نقص دینامیکی والگوس زانو

تاثیر یک دوره تمرینات منتخب اصلاحی بر شاخص های کینماتیکی و عملکردی بسکتبالیست های دارای نقص دینامیکی والگوس زانو


دانشجو : آقای هیمن محمدی
رشته : تربیت بدنی و  علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
مقطع : دکتری تخصصی PhD
تاریخ دفاع :  28/03 /1394
استاد راهنما:دکتر حسن دانشمندی
اساتید مشاور:دکتر محمد حسین علیزاده - دکتر علی شمسی ماجلان
اساتید داور: دکترنادر رهنما - دکتر الهام شیرزاد - دکتر نورالدین کریمی - دکتر منصور صاحب الزمانی