نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاثیر جنبه های بین فردی باز خورد کتبی برمهارت نوشتاری فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی بر اساس دیدگاه اجتماعی – فرهنگی

تاثیر جنبه های بین فردی باز خورد کتبی برمهارت نوشتاری فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی بر اساس دیدگاه اجتماعی – فرهنگی


      
دانشجو : آقای شهرام افراز
مقطع : دکتری تخصصی PhD
رشته : آموزش زبان انگلیسی
تاریخ دفاع : 1394/04/29  
استاد راهنما : دکتر مجید نعمتی
اساتید مشاور::دکتر سیدمحمد علوی
اساتید داو ر: دکتر محمد مومنیان - دکتر سید آیت لله رزمجو - دکتر علیرضا احمدی - دکتر علی اکبرخمیجانی فراهانی