نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تأثیر بازتوانی قلبی بر نیمرخ چربی و بیان ژن ABCG8 در سلول های PBMC پس از CABG در مردان میانسال

تأثیر بازتوانی قلبی بر نیمرخ چربی و بیان ژن ABCG8 در سلول های PBMC پس از CABG در مردان میانسال


      
دانشجو : محسن جعفری
مقطع : دکتری تخصصی PhD
رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
تاریخ دفاع : 1394/05/08 
استاد راهنما : دکتر علی اصغر رواسی
اساتید مشاور: دکتر امیر رشیدلمیر - دکتر رضا نوری
اساتید داو ر: دکتر رحمان سوری، دکتر مهدی کارگرفرد