نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیوانفورماتیک

بیوانفورماتیک


مدیر گروه
 

کاوه کاوسی

استادیار

بیوانفورماتیک

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
زهرا رزاقی مقدم
کاوه کاووسی
محمدحسین کریمی
سجاد قرقانی
علی نجفی
فرنوش عطار  

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
ندارد
دکتری :
- بیوانفورماتیک - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.