عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «کاربرد روش شناسی نظریه داده بنیاد (GTM) در مطالعات مدیریت و بازرگانی با نرم افزار MAXQDA

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «کاربرد روش شناسی نظریه داده بنیاد (GTM) در مطالعات مدیریت و بازرگانی با نرم افزار MAXQDA


آدرس کوتاه :