عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری دوره آموزشی با عنوان «CCNA»

برگزاری دوره آموزشی با عنوان «CCNA»


 
گروه «کامپیوتر و فنـاوری اطلاعـات» پردیس بین المللی کیش دانشگـاه تهـران، دوره آموزشی شش روزه با عنوان «CCNA»، توسط آقای مهندس سینا سیاردوست، را در تاریخ 22 الی 24 و 29 الی 31 اردیبهشت ماه 1397 در محل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می کند. جهت هماهنگی برای ثبت نام به اداره پژوهش مراجعه نمایید.
هزینه ثبت نام:
8،000،000 ریال: دانشجویان پردیس کیش
8،900،000 ریال: سایر داوطلبان
مهلت ثبت نام: 1397/02/20
نحوه ثبت نام:  واریز به حساب دانشگاه تهران به شماره 105825900 نزد بانک تجارت و ارسال تصویر رسید بانکی از طریق ارسال به آدرس الکترونیکی kishresearch@ut.ac.ir ایمیل و ارائه اصل آن هنگام شروع کارگاه آموزشی
ارسال تصویر کپی کارت دانشجویی به همراه تصویر رسید بانکی الزامی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری ثبت نام، با شماره  فوق تماس حاصل فرمایید.
آدرس کوتاه :