نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی آزمایشگاهی استفاده از ضایعات نیشکر جهت کاهش هرزروی گل حفاری

بررسی آزمایشگاهی استفاده از ضایعات نیشکر جهت کاهش هرزروی گل حفاری


دانشجو : آقای  احمد داراب پور
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوری
تاریخ دفاع : 1394/02/17  
استاد راهنما : دکترمحمدرضا رسایی