عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه‌ مدت برای دانشجویان دکتری

استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه‌ مدت برای دانشجویان دکتری


استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه‌ مدت برای دانشجویان دکتری
 
به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران می رساند، تعداد محدودی بورس جهت انجام فرصت تحقیقاتی مختص دانشجویان ایرانی مقطع دکترا اعطا می گردد. این بورس به دانشجویان با شرایط ذیل تعلق خواهد گرفت. 
1. مورد تأیید عمومی و علمی پردیس
2. گذراندن امتحان جامع و تصویب طرح پیشنهادی رسالۀ دکتری 
3. داشتن پذیرش از دانشگاه/مؤسسۀ معتبر و مورد تأیید دانشگاه 
4. گواهی معتبر مبنی بر تسلط به زبان انگلیسی (یا سایر زبان‌های بین المللی کشور های غیر انگلیسی زبان) مورد تایید دانشگاه
علاقمندان حائز شرایط حداکثر تا آخر خرداد ماه مدارک خود شامل (تقاضای دانشجو با تأیید استاد راهنما، صورتجلسه گروه و پذیرش) را به کارشناس مسئول معاونت بین الملل پردیس، خانم شریفی اتاق شماره 227 تحویل نمایند.
 
 
آدرس کوتاه :