عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه‌ مدت برای اعزام دانشجویان دکتری

استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه‌ مدت برای اعزام دانشجویان دکتری


به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران می رساند، در سال جاری نیز همانند سالهای گذشته مقرر گردید تعدادی بورس جهت انجام فرصت تحقیقاتی مختص دانشجویان ایرانی مقطع دکترا اعطا گردد. این بورس به دانشجویان با شرایط ذیل تعلق خواهد گرفت. 
1. دانشجویان دکتری غیر بورسیه
2. مورد تأیید عمومی و علمی پردیس
3. گذراندن امتحان جامع و تصویب طرح پیشنهادی رسالۀ دکتری و اعزام پیش از دفاع از رساله دکتری
4. داشتن پذیرش از دانشگاه/مؤسسۀ مورد تأیید پردیس
5. گواهی معتبر مبنی بر تسلط به زبان انگلیسی (یا سایر زبان‌های بین المللی کشور های غیر انگلیسی زبان) مورد تایید دانشگاه
6. متقاضیان باید حداکثر تا پایان نیم‌سال تحصیلی ششم اقدام و حداکثر تا پایان نیم‌سال هفتم از کشور خارج شوند.
علاقمندان حائز شرایط حداکثر تا اول آذر ماه مدارک خود شامل (تقاضای دانشجو به تأیید استاد راهنما، صورتجلسه گروه و پذیرش) را به معاونت بین الملل پردیس، خانم شریفی (کارشناس بین الملل)، اتاق شماره 227 تحویل دهند، تا در شورای بین الملل پردیس طرح شود.
آدرس کوتاه :