نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساسنامه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

اساسنامه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


مقدمه :

پردیس بین المللی دانشگاه تهران به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده 2 این اساسنامه، در چارچوب قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/05/18 مجلس شورای اسلامی و به استناد مصوبه دوازدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ 1385/06/07 تشکیل و بر اساس مفاد این اساسنامه و قوانین، ضوابط و مقررات مربوط اداره می شود.
 
در این اساسنامه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به اختصار پردیس و دانشگاه تهران به اختصار دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اختصار وزارت نامیده می شود.
 
ماده 1- پردیس دارای شخصیت حقوقی وابسته به دانشگاه بوده و از نظر مقررات استخدامی، مالی، معاملاتی، آموزشی، پژوهشی و اجرائی تابع کلیه قوانین، مقررات و ضوابط و آیین نامه های مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات موجود و آتی هیأت امنای دانشگاه می باشد.

ماده 2 اهداف پردیس :

1-2- تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور مطابق استانداردهای بین المللی.
2-2- گسترش آموزش عالی در مناطق آزاد و ورود به عرصه رقابت بین المللی برای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و جذب دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی به منظور حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای ملی، منطقه ای و بین المللی.
3-2- فراهم سازی زمینه های معرفی بیشتر دانشگاه در عرصه های بین المللی و ارتقای شاخص های علمی مربوط.
4-2- توسعه مرزهای دانش از طریق جذب اعضای هیأت علمی توانمند و کارآمد ایرانی و خارجی، به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور و نهادینه کردن ارتباط پژوهش و صنعت براساس تجربیات سایر کشورها.

ماده 3- محل اصلی فعالیت پردیس منطقه آزاد کیش است.

تبصره نشانی دفاتر پردیس از سوی شورای پردیس تعیین و اعلام می گردد.

ماده 4- ارکان پردیس :

1-4- رئیس دانشگاه
2-4- شورای پردیس
3-4- رئیس پردیس

ماده 5- ترکیب شورای پردیس:

1-5- رئیس دانشگاه (رئیس شورای پردیس)
2-5- رئیس پردیس (دبیر شورای پردیس)
3-5- دو تن از معاونان دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه
4-5- معاونان پردیس
5-5- رؤسای دانشکده ها و مؤسسات تحقیقاتی پردیس

ماده 6- وظایف و اختیارات شورای پردیس :

1-6- تصویب آیین نامه داخلی شورا.
2-6- تهیه، بررسی و پیشنهاد برنامه ها و طرح های جامع و ارائه آن به مراجع ذیصلاح برای تصویب.
3-6- بررسی، تهیه و پیشنهاد نمودار سازمانی و ساختار تشکیلاتی و ارائه آن به هیأت امنای دانشگاه برای تصویب.
4-6- تهیه بودجه سالانه، متمم و اصلاحیه های بودجه و پیشنهاد آن به هیأت امنای دانشگاه برای تصویب.
5-6- پیشنهاد ایجاد، راه اندازی و یا انحلال رشته های آموزشی و واحدهای پژوهشی به مراجع ذیصلاح.
6-6- تهیه مقررات و آیین نامه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، استخدامی و سایر موارد پیش بینی شده در آیین نامه های مربوطه و پیشنهاد آن به هیأت امنای دانشگاه برای تصویب.
7-6- بررسی، اظهار نظر و تصمیم گیری در خصوص مسائل جاری پردیس در چارچوب مقررات مربوطه.
8-6- معرفی حسابرسی پیشنهادی پردیس به هیأت امنا در چارچوب مقررات تعیین حسابرس منتخب هیأت امنای دانشگاه.

ماده 7- رئیس پردیس به عنوان بالاترین مقام اجرائی پردیس، نماینده قانونی پردیس نزد مراجع حقیقی و حقوقی می باشد و از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه با انتخاب و حکم رئیس دانشگاه برای مدت چهار سال منصوب می شود.

تبصره پذیرش استعفا و عزل رئیس پردیس با حکم رئیس دانشگاه خواهد بود.

ماده 8- وظایف و اختیارات رئیس پردیس :

1-8- اداره کلیه امور پردیس.
2-8- اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت امنای دانشگاه و شورای پردیس.
3-8- نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، اجرائی و مالی در چارچوب مقررات موضوعه.
4-8- انتصاب و عزل معاونان و مدیران پردیس حسب مورد در چارچوب مقررات مربوط.
5-8- امضای کلیه اسناد، مدارک و اوراق بهادار و تعهد آور مرتبط با وظایف.
6-8- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به نام پردیس در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
7-8- تهیه مقررات وآیین نامه های اداری و مالی، استخدامی، دانشجویی و اجرائی و پیشنهاد آن به شورای پردیس برای تأیید و طرح در هیأت امنای دانشگاه.
8-8- تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد آن به شورای پردیس برای تأیید و طرح در هیأت امنای دانشگاه.
9-8- تهیه و تنظیم ساختار تشکیلاتی و پیشنهاد آن به شورای پردیس برای تأیید و طرح در هیأت امنای دانشگاه.
10-8- سایر مواردی که از سوی هیأت امنا یا شورای پردیس به رئیس پردیس محول می شود.

ماده 9- پذیرش دانشجو برای پردیس در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب وزارت و دانشگاه صورت می پذیرد.


ماده 10 برنامه های آموزشی و آیین نامه های مربوط به امور آموزشی و امتحانی و انظباطی و شرایط علمی پذیرش دانشجو و مدت دوره تحصیلی و نوع دانشنامه ای که به دانش آموختگان مؤسسه اعطا می شود طبق ضوابط و مقررات وزارت می باشد.

تبصره پردیس می تواند با تصویب شورای پردیس شرایط علمی اختصاصی پذیرش دانشجو را پس از تأیید معاون آموزشی وزارت به منظور تصویب نهایی به هیأت امنای دانشگاه پیشنهاد دهد.

ماده 11- مدارک تحصیلی دانش آموختگان پردیس طبق ضوابط دانشگاه صادر می شود.

ماده 12- فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی مؤسسه باید مطابق ضوابط وزارت باشد. 

ماده 13- سال مالی پردیس عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود. اولین سال مالی از تاریخ تأسیس پردیس شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود.

ماده 14- منابع مالی پردیس عبارتند از :

1-14- کمکهایی تخصیص یافته از سوی دانشگاه تهران
2-14- کمکها و هدایای مالی و موقوفات اشخاص حقیقی و حقوقی که با رعایت ضوابط مربوطه دریافت و مصرف می شود.
3-14- درآمدهای اختصاصی حاصل از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه.
4-14- تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی با رعایت مقررات مربوط.

ماده 15- انحلال پردیس :

انحلال پردیس در موارد زیر پس از تصویب نهایی هیأت امنای دانشگاه صورت می گیرد:
1- انحراف از قوانین و مقررات آموزش عالی به تأیید هیأت امنا.
2- درخواست رئیس پردیس یا رئیس دانشگاه و تصویب هیأت امنا.

ماده 16- پس از انحلال، تسویه حساب ها با تشکیل هیأت تسویه برابر مقررات مربوطه انجام خواهد گرفت.

تبصره : ترکیب هیأت تسویه عبارت است از : نماینده حقوقی دانشگاه، رئیس موقت پردیس و نماینده حقوقی پردیس.

ماده 17- این اساسنامه در 17 ماده و 4 تبصره در تاریخ 1385/06/07 به تصویب هیأت امنای دانشگاه تهران رسید و از زمان تصویب لازم الاجرا است.