گروه پژوهشی محیط زیست دریایی

نام و نام خانوادگی سمت لینک رخ نما
دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر مدیر گروه

 

نام و نام خانوادگی سمت لینک رخ نما
دکتر علیرضا پرداختی عضو شورا
دکتر فریدون غضبان عضو شورا
 دکتر محمدحسین نیک سخن عضو شورا
دکتر بهرام ملک محمدی عضو شورا