گروه پژوهشی زیست شناسی دریا

نام و نام خانوادگی سمت لینک رخ نما
دکتر علی فرازمند مدیر گروه

 

نام و نام خانوادگی سمت لینک رخ نما
دکتر علیرضا ساری عضو شورا
دکتر حسن رحیمیان عضو شورا
دکتر رضا ندرلو عضو شورا
دکتر معصومه ملک عضو شورا