کارکنان

معاونت ارتباطات و امور بین الملل
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
زهره فیروزی مسئول دفتر 166  
دکتر خدیجه مجدالدین رئیس اداره جذب دانشجویان خارجی 208 m.majdeddin@ut.ac.ir
اکرم شریفی کارشناس بین الملل و روابط عمومی 137 asharifim@ut.ac.ir
سید مجید سیاه پوش کارشناس مرکز زبان  240 siyahpoush.majid@ut.ac.ir