دفتر همکاری های بین الملل

مشاور امور بین الملل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

 

محمد جعفر حداد

استادیار پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک

مشاور امور بین الملل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

mjhadad@ut.ac.ir