معرفی مرکز زبان

مقررات زبان عمومی:
کلیه پذیرفته شدگان مقطع دکتری که فاقد مدرک زبان عمومی می باشند موظف به کسب نمره قبولی درآزمون  های زبان و اتمام  واحد های آموزشی خود تا قبل از آزمون جامع (مطابق با آیین نامه آموزشی ) هستند، درغیراینصورت به هیچ عنوان مجوز شرکت درآزمون جامع و ادامه تحصیل را نخواهد داشت .
 
ضمن اینکه آزمون های دانشگا های سطح یک کشور نیز مورد تایید می باشد.
 حد نصاب لازم نمره زبان عمومی درهریک ازآزمون های معتبر به شرح جدول ذیل می باشد.