مرکز فناوری اطلاعات

 

مرکز فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
مهندس پیمان مظفری سرپرست اداره فناوری اطلاعات 170 p.mozaffari@ut.ac.ir
مهندس سینا سیاردوست کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی 117 s.sayardoost@ut.ac.ir