اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

گزارش هفته تربیت بدنی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران ویژه دانشجویان آبان و آذر ماه سال 96

گزارش هفته تربیت بدنی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران ویژه دانشجویان آبان و آذر ماه سال 96