بررسی نقش ابزار های IT در مدیریت رسانه های دیجیتال با ارائه مدل پیشنهادی جهت تحلیل محتوای شبکه های اجتماعی تحت وب بررسی نقش ابزار های IT در مدیریت رسانه های دیجیتال با ارائه مدل پیشنهادی جهت تحلیل محتوای شبکه های اجتماعی تحت وب

      
دانشجو : آقای امیر رضا استخریان حقیقی
مقطع : دکتری تخصصی PhD
رشته : مدیریت رسانه ای
تاریخ دفاع : 1394/05/11  
استاد راهنما : دکتر علی اکبر فرهنگی
اساتید مشاور: دکتر غلامرضا اسکروچی - دکتر رقیه اسکروچی
اساتید داو ر: دکتر نصرت ا.. ضرغام دکتر - محمدحسن سبط - دکتر سهیلا بورقانی فراهانی

تأثیر بازتوانی قلبی بر نیمرخ چربی و بیان ژن ABCG8 در سلول های PBMC پس از CABG در مردان میانسال تأثیر بازتوانی قلبی بر نیمرخ چربی و بیان ژن ABCG8 در سلول های PBMC پس از CABG در مردان میانسال

      
دانشجو : محسن جعفری
مقطع : دکتری تخصصی PhD
رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
تاریخ دفاع : 1394/05/08 
استاد راهنما : دکتر علی اصغر رواسی
اساتید مشاور: دکتر امیر رشیدلمیر - دکتر رضا نوری
اساتید داو ر: دکتر رحمان سوری، دکتر مهدی کارگرفرد

تاثیر جنبه های بین فردی باز خورد کتبی برمهارت نوشتاری فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی بر اساس دیدگاه اجتماعی – فرهنگی تاثیر جنبه های بین فردی باز خورد کتبی برمهارت نوشتاری فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی بر اساس دیدگاه اجتماعی – فرهنگی

      
دانشجو : آقای شهرام افراز
مقطع : دکتری تخصصی PhD
رشته : آموزش زبان انگلیسی
تاریخ دفاع : 1394/04/29  
استاد راهنما : دکتر مجید نعمتی
اساتید مشاور::دکتر سیدمحمد علوی
اساتید داو ر: دکتر محمد مومنیان - دکتر سید آیت لله رزمجو - دکتر علیرضا احمدی - دکتر علی اکبرخمیجانی فراهانی

تاثیر یک دوره تمرینات منتخب اصلاحی بر شاخص های کینماتیکی و عملکردی بسکتبالیست های دارای نقص دینامیکی والگوس زانو تاثیر یک دوره تمرینات منتخب اصلاحی بر شاخص های کینماتیکی و عملکردی بسکتبالیست های دارای نقص دینامیکی والگوس زانو

دانشجو : آقای هیمن محمدی
رشته : تربیت بدنی و  علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
مقطع : دکتری تخصصی PhD
تاریخ دفاع :  28/03 /1394
استاد راهنما:دکتر حسن دانشمندی
اساتید مشاور:دکتر محمد حسین علیزاده - دکتر علی شمسی ماجلان
اساتید داور: دکترنادر رهنما - دکتر الهام شیرزاد - دکتر نورالدین کریمی - دکتر منصور صاحب الزمانی

 

طراحی الگویی جهت ترویج و بازارسازی علم وفناوری درجمهوری اسلامی ایران از راه ارزیابی تاثیر رسانه ها در رویکرد مردمی به توسعه علم وفناوری طراحی الگویی جهت ترویج و بازارسازی علم وفناوری درجمهوری اسلامی ایران از راه ارزیابی تاثیر رسانه ها در رویکرد مردمی به توسعه علم وفناوری

      
دانشجو : خانم زهرا آهنی امینه
مقطع : دکتری تخصصی PhD
رشته : مدیریت رسانه ای
تاریخ دفاع : 1394/03/07  
استاد راهنما : دکتر سهیلا بور قانی فراهانی
اساتید مشاور: دکتر طهمورث حسنقلی پور- دکتر سید حبیب اله طباطبائیان
اساتید داو ر: دکترنصرت ا.. ضرغام - دکتر علی اکبر فرهنگی

بررسی آزمایشگاهی استفاده از ضایعات نیشکر جهت کاهش هرزروی گل حفاری بررسی آزمایشگاهی استفاده از ضایعات نیشکر جهت کاهش هرزروی گل حفاری

دانشجو : آقای  احمد داراب پور
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوری
تاریخ دفاع : 1394/02/17  
استاد راهنما : دکترمحمدرضا رسایی