رئیس دفتر ریاست

رئیس دفتر:  خانم آلما زنجانیان 
تلفن: 6-07644430055
داخلی: 103-303
ایمیل: alma.zanjanian@ut.ac.ir