پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی

 

 
 پذیرش دانشجو در رشته های مقطع دکتری تخصصی نیم سال اول سال تحصیلی
  1401  -1400 پردیس بین المللی کیش
ردیف نام رشته تحصیلی / گرایش
1 علوم اجتماعی جغرافیای سیاسی
2 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
3 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
4 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی  
5 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاست گذاری بازرگانی
6 مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
7 مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
8 مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
9 مدیریت رسانه ای
10 مدیریت صنعتی  گرایش تولید و عملیات
11 مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
12 مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها
13 کارآفرینی
14 حسابداری
15 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش 
16 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش 
17 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی
18 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی
19 مالی گرایش مهندسی مالی
20 مدیریت ورزشی 
21 رفتارحرکتی 
22 فیزیولوژی ورزشی 
23 آسیب شناسی ورزشی  وحرکات اصلاحی 
24 روان شناسی  
25 سنجش و اندازه گیری
26 روان شناسی سلامت
27 روان شناسی تربیتی
28 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
29 علوم انسانی روابط بین الملل
30 حقوق خصوصی
31 حقوق عمومی
32 حقوق بین الملل عمومی
33 حقوق نفت و گاز
34 حقوق جزا و جرم شناسی
35 آموزش زبان انگلیسی
36 زبان وادبیات  فارسی
37 فنی و مهندسی مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب 
38 مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب 
39 مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا 
40 مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست
41 محیط زیست گرایش برنامه ریزی محیط زیست
42 مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
43 علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی
44  مهندسی نفت گرایش مخازن
45 مهندسی صنایع
46  مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
47 علوم پایه نانوشیمی
48 بیوانفورماتیک
49 علوم کامپیوتر
50  زیست شناسی سلولی و مولکولی
51 هنر معماری
52 پژوهش هنر
53 شهرسازی
54 دامپزشکی بهداشت مواد غذایی
55 اپیدمیولوژی
56 بهداشت و بیماری های آبزیان

 

 
 
ویدئوی راهنمای ثبت نام الکترونیکی دکتری تخصصی پردیس بین الملل دانشگاه تهران - کیش
 
 
 

*** پیوست ها ***

پیوست 1 : شیوه نامه اختصاصی دکتری تخصصی 1399 (جدید)

پیوست 2 : جدول شهریه دکتری تخصصی 1399

 پیوست 3 : فرم مشخصات فردی

پیوست 4 : اطلاعیه سهمیه مربیان برای دکتری تخصصی 1399

پیوست 5 : رشته های پذیرش  دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) برای سال تحصیلی1399(جدید

پیوست 6 : اطلاعیه سهمیه ایثارگران برای دکتری تخصصی 1399

پیوست 7 : سوالات متداول