متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

دومین همایش ملی زندگی دانشجویی

دومین همایش ملی زندگی دانشجویی


با عنایت به برگزاری موفق اولین همایش ملی زندگی دانشجویی فرصت ها و آسیب ها معاونت دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا در نظر دارد با همکاری سایر دانشگاه ها و سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان و انجمن های علمی برخی از مهمترین موضوعات مربوط به زندگی دانشجویی و دانشگاه را از دیدگاه جامعه شناسان، مدیران، دانشجویان، اساتید، مددکاران، روان شناسان، ... به بحث و تبادل نظر  بگذارد.
هدف از  برگزاری این همایش  مستند سازی موضوعات حوزه دانشجویی، جلب مشارکت علمی و تبادل تجربه امور دانشجویی و نهایتا دستیابی به فضای دانشجویی سرزنده، با نشاط و بالنده و با آسیب و مسایل اجتماعی و فرهنگی و روانی کمتر در جوامع دانشجویی کشور است.

آدرس کوتاه :