تقویم آموزشی پردیس کیش

 
زمان انتخاب واحد:  شنبه 05 بهمن لغایت پنجشنبه 10 بهمن ماه 98 (نکته: انتخاب واحد توسط دانشجو می بایست در سامانه جامع آموزش انجام گیرد)
زمان شروع کلاسهای درسی: 12 بهمن ماه 98
زمان حذف و اضافه:   26 بهمن ماه لغایت 28  بهمن ماه 98   
ارزشیابی اساتید :20 اردیبهشت لغایت 29 اردیبهشت ماه 99  (ارزشیابی اساتید برای کلیه مقاطع تحصیلی توسط دانشجو الزامی می باشد در صورت عدم انجام ارزشیابی امکان انتخاب واحد ترم بعدی و رویت نمرات ترم جاری مقدور نمی باشد و هر گونه تبعات بعدی بعهده دانشجو می باشد).
پایان کلاس ها:   17 خرداد ماه 99
شروع امتحانات:   24 خرداد لغایت 04 تیرماه 99