تقویم آموزشی پردیس کیش

 
زمان انتخاب واحد:  شنبه 02 شهریور لغایت شنبه 9 شهریور98 (نکته: انتخاب واحد توسط دانشجو می بایست در سامانه جامع آموزش انجام گیرد)
زمان شروع کلاسهای درسی: 1 مهرماه 98
زمان حذف و اضافه:   13 مهر ماه لغایت 15  مهرماه 98   
ارزشیابی اساتید :23 آذرلغایت 04  دی ماه 98  (ارزشیابی اساتید برای کلیه مقاطع تحصیلی توسط دانشجو الزامی می باشد در صورت عدم انجام ارزشیابی امکان انتخاب واحد ترم بعدی و رویت نمرات ترم جاری مقدور نمی باشد و هر گونه تبعات بعدی بعهده دانشجو می باشد).
پایان کلاس ها:   18 دی ماه 98
شروع امتحانات:   19 دی لغایت 03 بهمن 98