مدیریت بازرگانی و MBA - اجرایی مدیریت بازرگانی و MBA - اجرایی

مدیر گروه
 

طهمورث حسنقلی پور

استاد

مدیریت

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
ابوالقاسم میرا
امیر مانیان
  محمدعلی شاه حسینی
مهدی شامی زنجانی
سیدعلی ترابی
محمدرحیم اسفیدانی

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
- ندارد.
کارشناسی ارشد :

- مدیریت MBA – 48 واحدی (تمامی گرایشها)- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- مدیریت MBA – 57 واحدی (تمامی گرایشها)- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
 

دکتری :

- مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری بازرگانی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.