سه شنبه 9 شهریور ماه 1395
معاونت آموزشي » پذيرش كارشناسي ارشد » شهريه

شهريه دوره در مقطع كارشناسي ارشد

 شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه ، غذا ،بيمه و ... بصورت علي الحساب و پس از تصويب هيأت امناء قطعي خواهد شد  و در حال حاضر به شرح زير مي­باشد :

 

نام رشته

شهريه ثابت

شهريه متغير به ازاي هر واحدنظري

شهريه متغير به ازاي هر واحد عملي

شهريه پايان نامه به ازاي هرواحد

گروه هنر

25،650،000ريال

بيست و پنچ ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال

2،200،000ريال

دو ميليون و دويست هزار ريال

2،750،000ريال

دو ميليون و هفتصدو پنجاه هزار ريال

4،400،000ريال

چهار ميليون و چهارصد هزار ريال

علوم انساني وMBA

21،600،000ريال

بيست و يك ميليون و ششصد هزار ريال

2،200،000ريال

دو ميليون و دويست هزار ريال

2،750،000ريال

دو ميليون و هفتصدو پنجاه هزار ريال

5،500،000ريال

پنج ميليون و پانصد هزار ريال

علوم پايه

27،000،000ريال

بيست و هفت ميليون ريال

2،200،000ريال

دو ميليون و دويست هزار ريال

2،750،000ريال

دو ميليون و هفتصدو پنجاه هزار ريال

4،400،000ريال

چهار ميليون و چهارصد هزار ريال

فني و مهندسي

27،000،000ريال

بيست و هفت ميليون ريال

2،200،000ريال

دو ميليون و دويست هزار ريال

2،750،000ريال

دو ميليون و هفتصدو پنجاه هزار ريال

4،400،000ريال

چهار ميليون و چهارصد هزار ريال

 

نكته: پرداخت شهريه پذيرفته شدگان هنگام ثبتنام اصلي (بعد از پذيرش نهايي) طبق تقويم آموزشي دانشگاه خواهد بود.

صفحات مرتبط:
شيوه نامه پذيرش دانشجوي در مقطع كارشناسي ارشد
رشته هاي تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد
مدارك مورد نياز ثبت نام اينترنتي
سيستم ثبت نام اينترنتي
پرسش هاي متداول مربوط به پذيرش
 

© Copyright 2015 | Ideh Pardaz Pirooz . All Rights Reserved