سه شنبه 9 شهریور ماه 1395
معاونت آموزشي » پذيرش دكتري » شيوه نامه پذيرش دانشجوي دكتري پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران

شيوه نامه پذيرش دانشجوي دكتري پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران

 پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي به ويژه در مقطع دكتري تخصصي، براي سال تحصيلي 94-1393 در 33 رشته دانشجــوي دكتري تخصصي مي پذيرد. شرايط داوطلبان و مشخصات رشته ­هاي تحصيلي مقطع دكتري براي شركت در آزمون ورودي به شرح زير است:

الف – شرايط عمومي

1 - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2 - نداشتن سوء پيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذيصلاح.

3 - نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان ذكور.

ب – شرايط اختصاصي
1 - دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد يا بالاتر از دانشگاه هاي داخل يا خارج كشور كه به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد.
تبصره: متقاضيان با مدرك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد ، مجاز به شركت در آزمون ورودي نيستند.
2 - داشتن حداقل ميانگين كل 14 از 20 در مقطع كارشناسي ارشد

3 - دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي در صورت فراغت از تحصيل تا تاريخ 1393/06/31 مي توانند در آزمون شركت نمايند.
تبصره: آن عده از داوطلباني كه تا 1393/06/31 فرصت دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد را دارند‏، در صورت قبولي در آزمون دكتري، به صورت مشروط ثبت نام خواهند شد. بديهي است اين قبيل داوطلبان موظفند مدرك دفاع از پايان نامه تا تاريخ 1393/06/31 را حداكثر تا پايان مهرماه به اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه ارائه دهند.
4- احرازحداقل نمره زبان عمومي به شرح زير:
 حد نصاب لازم زبان عمومي در رشته زبان و ادبيات فارسي 10 از 20 ، در رشته هاي آموزش زبان انگليسي و زبان ادبيات انگليسي مطابق شرح مندرج در ستون ملاحظات جدول اطلاعاتي و در ساير رشته ­ها 12  از 20 مي باشد.

 • داوطلباني كه قبلاٌ حد نصاب لازم را در يكي از آزمون هاي زير از سال 2012 ميلادي به بعد كسب كرده ­اند از شركت در آزمون زبان عمومي دانشگاه تهران معاف مي باشند.


UTEPT

(University of Tehran Proficiency Test)

IELTS

TOEFL Compute Based

TOEFL Paper Based

TOEFL IBT

TOLIMO

MCHE

رشته زبان و ادبيات فارسي

10

5

160

490

57

490

50

ساير رشته ها به جز رشته هاي زبان و ادبيات انگليسي و آموزش زبان انگليسي

12

5/5

180

510

64

510

60


متقاضياني كه از سال  1391  به بعد 50%(مربوط به رشته زبان و ادبيات فارسي ) و 60%( مربوط به ساير رشته ها به جز رشته هاي زبان و ادبيات انگليسي و آموزش زبان انگليسي) نمره آزمون زبان عمومي ورودي دوره دكتري دانشگاه هاي تهران٬ تربيت مدرس  را كسب نموده­ اند از شركت در آزمون زبان عمومي معاف مي­ باشند. زبان عمومي در آزمون ورودي دكتري تخصصي كليه رشته هاي تحصيلي، زبان انگليسي مي باشد. 

 • فقط داوطلبان رشته حقوق بين الملل مي توانند به جاي زبان انگليسي، زبان فرانسه را امتحان دهند.
 • مدت اعتبار قبولي در آزمون زبان عمومي حداكثر 2 سال پس از تاريخ برگزاري آزمون مي باشد.

توجه : كسب حداقل نمره 10 از 20 درآزمون زبان عمومي براي كليه مربيان و ايثارگران الزامي است .

ارائه و اسكن مدرك قبولي زبان عمومي در هنگام ثبت نام، براي داوطلبان كليه رشته ها به جز رشته ­هاي زبان و ادبيات انگليسي و آموزش زبان انگليسي در هنگام ثبت نام در آزمون الزامي مي­باشد.

ج‌-شيوه برگزاري آزمون اختصاصي

آزمون ورودي مقطع دكتري تخصصي معمولا در دو مرحله زير برگزار مي­شود. نمره كل داوطلب كه ملاك پذيرش  از تركيب نمرات كسب شده در اين دو مرحله حاصل مي شود.

آزمون كتبي:

اين آزمون به صورت تخصصي و مختص هر رشته برگزار ميگردد. تاثير نمره ي آزمون كتبي در پذيرش نهايي حداكثر 50 درصد نمره كل داوطلب است. همچنين كسب حداقل 50 درصد امتياز آزمون كتبي  در اين مرحله به عنوان شرط ورود به مرحله دوم الزامي است. مواد امتحاني و ضرايب آزمون كتبي رشته هاي مختلف متفاوت است و سوالات به صورت تخصصي و مختص داوطلبان هر رشته مي باشد.  

بررسي سوابق علمي، آموزشي، پژوهشي ومصاحبه :
در اين مرحله سوابق علمي، آموزشي ، پژوهشي داوطلب توسط اعضاء هيئت علمي گروه آموزشي ذيربط بررسي و مصاحبه حضوري برگزار مي شود. حداكثر امتياز قابل كسب دراين مرحله 50 از 100 نمره كل مي باشد.
تاريخ دقيق برگزاري مصاحبه همزمان با اعلام اسامي پذيرفته شدگان مرحله آزمون كتبي متعاقباً، از طريق همين وبسايت اعلام مي شود .

نتايج :

مجموع امتيازات مكتسبه از مراحـل اول و دوم تعييـن كننـده پذيرش نهايـي داوطلبان مي باشد. داوطلب بايد حداقل 50% از كل امتياز آزمون را كسب كرده باشد.

د – جدول زمان بندي مربوط به برگزاري آزمون


فعاليت اجرايي

زمان اجرا

شروع ثبت نام

معمولا خرداد ماه 

زمان برگزاري آزمون زبان عمومي

معمولا  تير ماه

زمان برگزاري آزمون تخصصي

معمولا  تير ماه

تاريخ برگزاري مصاحبه با داوطلبان

معمولا نيمه اول شهريور ماه (پرديس بين المللي كيش در حال تدوين جدول زمانبندي پذيرش سال 1393 مي باشد و برنامه زمانبندي دقيق از طريق همين وبسايت اعلام ميگردد.)


ه– مواد امتحاني آزمون

مواد امتحاني و ضرايب مربوطه در هر رشته انتخابي داوطلب مطابق موارد مندرج در اين آگهي بوده و سطح سوالات در حد دانش و تجربيات فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد هر رشته مي باشد.

و– ظرفيت پذيرش

 از 100% ظرفيت سهميه آزاد

30% به مربيان ( در صورت وجود داوطلب )

20% به ايثارگران ( در صورت وجود داوطلب )

50% به ساير داوطلبان آزاد اختصاص دارد .

تبصره : در صورت نبودن داوطلب در بندهاي 1و 2 كل سهميه 100% طرفيت به داوطلبان آزاد اختصاص مي­يابد .سهميه مربيان و ايثارگران جزء ظرفيت رسمي سهميه آزاد مي­باشد .

سهميه مربيان

30% ظرفيت پذيرفته شدگان در هر رشته بر اساس مقررات به مربيان رسمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري اختصاص دارد . لازم است داوطلبان ،حكم كارگزيني خود را همراه با ساير مدارك ثبت نام اسكن و ارسال نمايند . بديهي است به مداركي كه به غير از روش الكترونيكي و بعد از تاريخ مقرر ارائه گردد به هيچ عنوان ترتيب اثرداده نخواهد شد .

تبصره 1:كليه مربيان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به دستگاههاي اجرايي ،غير دولتي ،غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد اسلامي ،در صورتي كه مراتب عضويت آنها به عنوان عضو هيأت علمي ،توسط هيات مركزي گزينش استاد ،هيأت مميزه مركزي و يا هيأت مميزه منصوب وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري تائيد شده باشد ،با حداقل سه سال سابقه كار به عنوان عضو هيأت علمي ،مي­توانند از سهميه مذكور بهره مند شوند .داوطلب بايد فرم شماره 1 (اينجا كليك نمائيد ) را تكميل و به همراه حكم كارگزيني خود در هنگام ثبت نام اسكن و ارسال نمايد .بديهي است به مداركي كه به غير از روش الكترونيكي وبعد از تاريخ مقرر ارائه گردد به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد .

تبصره 2 : مربيان دانشگاه آزاد اسلامي بايد علاوه بر فرم شماره 1 موافقت رسمي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي را نيز اسكن و ارسال نمايند .

تبصره 3: مربيان مراكز مختلف ورازت جهاد كشاورزي بايد علاوه بر فرم شماره 1 موافقت دفتر آموزش كاركنان وزرات مربوط را نيز اسكن و ارسال نمايند .

سهميه ايثارگران

20% ظرفيت پذيرفته شدگان در هر رشته بر اساس مقررات به ايثارگران معزز انقلاب اسلامي شامل رزمندگان ،جهادگران ،آزادگان و جانبازان اختصاص دارد .همسر و فرزندان عزيز شهدا ،مفقودين ، اسرا و جانبازان 50%به بالا در گزينش جزء سهميه ايثارگران محسوب خواهند شد .داوطلبان استفاده از سهميه فوق بايد گواهي استفاده از سهميه را حسب مورد توسط بنياد شهيد امور ايثارگران و ساير مراجع ذيربط در هنگام ثبت نام اسكن نمايند .بديهي است به مداركي كه به غير از روش الكترونيكي و بعد از تاريخ مقرر ارائه گردد به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد .

تبصره 1: داوطلباني كه از تاريخ 31/6/1359 لغايت 31/6/1367 حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند ، مي­توانند از سهيمه فوق استفاده نمايند .داوطلباني كه از سال 1368 به بعد يك نوبت با سهميه مذكور در آزمونهاي ورودي پذيرفته شده اند در صورتي كه داراي گواهي حداقل 12 ماه حضور داوطلبانه در جبهه باشند مي­توانند از سهميه ايثارگران استفاده نمايند .

تبصره 2: داوطلبان سهميه مربيان و ايثارگران بايد حداقل 80% از امتيازات كسب شده توسط آخرين فرد پذيرفته شده سهميه آزاد ( در آزمون كتبي و مرحله نهايي) را احراز نمايند .

ز- تذكرات مهم :

هزينه تحصيلي (شهريه ) پرديس بين المللي كيش: ميزان تقريبي شهريه مقطع دكتري براي رشته هاي علوم انساني مبلغ450 ميليون ريال(45 ميليون تومان  مي­باشد و براي ساير رشته ها مبلغ 550 ميليون ريال (55 ميليون تومان ) كه پس از تصويب در هيئت امناء دانشگاه تهران نهائي خواهد شد. پرداخت شهريه براي كليه پذيرفته شدگان الزامي است .

 • محل تشكيل كلاس ها در جزيره كيش مي­باشد .
 • تحصيل در دوره دكتري بصورت تمام وقت است . لذا شاغلان رسمي در سازمانها و دستگاههاي دولتي در صورت قبولي در آزمون ،هنگام ثبت نام بايد حكم مأموريت تحصيلي و يا موافقت با تحصيل تمام وقت خود از سوي موسسه مربوطه را ارائه نمايند .
 • چنانچه در هر مرحله از ثبت نام ،برگزاري امتحانات و تحصيل در دانشگاه مشخص گردد كه داوطلب واجد يكي از شرايط فوق نبوده است بلافاصله از ثبت نام ،شركت در امتحان و يا ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آمده و طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد .
 • در صورت تغيير شماره تلفن اعلام شده ،داوطلب بايد مراتب را سريعاً به اطلاع واحد امتحانات اداره كل تحصيلات تكميلي دانشگاه برساند .
 • در صورت قبولي ، شروع به تحصيل داوطلب منوط به تائيد صلاحيت عمومي وي از سوي هيأت مركزي گزينش دانشجو مي­باشد .
 • دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل در دوره دكتري نوبت دوم پس از موافقت دانشگاه و صدور حكم انصراف قطعي از دوره دكتري مجاز به ثبت نام و شركت در اين آزمون مي­باشد .
 • حد نصاب لازم براي تشكيل كلاس هاي درس در هر رشته /گرايش حداقل سه نفر است .
 • •در صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد پذيرفته شدگان ، دانشگاه تصميم مقتضي اتخاذ مي­نمايد و داوطلب حق هيچ اعتراضي را ندارد .

ح- نحوه ثبت نام :

ثبت نام اوليه مقطع دكتري تخصصي به صورت اينترنتي مي باشد و داوطلبان لازم است مدارك مورد نياز را از طريق سامانه ثبت نام  بارگذاري نمايند و نيازي به ارسال پستي مدارك نمي باشد. لازم است داوطلبان مبلغ يك مليون ريال (1/000/000) جهت شركت در آزمون تخصصي را از طريق درگاه اينترنتي سامانه ثبت نام پرداخت نمايند.

 • مبلغ واريز شده توسط داوطلب جهت شركت درآزمون تخصصي مسترد نخواهد شد .


صفحات مرتبط:


رشته هاي تحصيلي مقطع دكتري

مواد امتحاني و ضرايب آزمون كتبي ورودي مقطع دكتري

مدارك مورد نياز ثبت نام اينترنتي مقطع دكتري

شهريه مقطع دكتري

ثبت نام اينترنتي مقطع دكتري

پرسش هاي متداول مربوط به پذيرش


© Copyright 2015 | Ideh Pardaz Pirooz . All Rights Reserved