گروه پژوهشی زیست شناسی دریا گروه پژوهشی زیست شناسی دریا

مدیر گروه:
- آقای دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر       دریافت رزومه
اعضاء شورا:  
- آقای دکتر عبدالرضا کرباسی           دریافت رزومه
-  آقای دکتر مسعود صدری نسب      دریافت رزومه
-  آقای دکتر محمدحسین نیک سخن  دریافت رزومه
-  آقای دکتر بهرام ملک محمدی         دریافت رزومه