گروه پژوهشی زیست شناسی دریا گروه پژوهشی زیست شناسی دریا

مدیر گروه:
- آقای دکتر علی فرازمند     دریافت رزومه 
اعضاء شورا:
- آقای دکتر علیرضا ساری    دریافت رزومه 
- آقای دکتر حسن رحیمیان  دریافت رزومه 
- آقای دکتر رضا ندرلو          دریافت رزومه 
- سرکار خانم دکتر معصومه ملک    دریافت رزومه