معرفی کارکنان معاونت اداری و پشتیبانی معرفی کارکنان معاونت اداری و پشتیبانی

معاونت اداری و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
یوکابد معصومی مسئول دفتر 147 r.masoumi@ut.ac.ir
دکتر حسین رجبی رئیس اداره اداری و رفاهی 45 Horajabi@ut.ac.ir
مرتضی محمدزاده مسئول دفتر تهران   mohamadzadeh2703@ut.ac.ir
پریناز محمدی رئیس دبیرخانه 127 p.mohammadi93@ut.ac.ir
سمانه نقی پور کارشناس اداری و دبیرخانه 245 naghipoor@ut.ac.ir
شیما عزیزی کارشناس اداری و دبیرخانه 108 Shima.azizi86@ut.ac.ir
رضا عبدالمالکی رئیس حسابداری 236  
نرجس اوجی کارشناس حسابداری 123 n.ouji@ut.ac.ir
مژگان فرج پور کارشناس حسابداری 123 farajpour@ut.ac.ir
ستاره روزبهان کارشناس حسابداری 139 Setareh.roozbahan@ut.ac.ir
شهناز میر شمشیری مدیر امور دانشجویی و خوابگاه 125 mirshamshiri@ut.ac.ir
نگار فاخته شاد کارشناس امور هنری موسیقی 135 fakhtehshad@ut.ac.ir
محمد رضا رحیمی مسئول امور پشتیبانی از تهیه بلیط 150 Mr.rahimi30@ut.ac.ir
مهندس صادق سقط چیان ناظر فنی و سرپرست آزمایشگاه مکاترونیک 115 s.sabet@ut.ac.ir
مریم اسدی امین اموال 228 maryamasadi@ut.ac.ir
عباس سیف انباردار 154 Abbas.seif@ut.ac.ir
محمد قاسمی مسئول استاد سرا 169 Ghasemi.mohammad@ut.ac.ir
مهرداد نارویی اپراتور 101-122-222 b.naroei@ut.ac.ir
زکریا امیری کارپرداز 220