زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی

مدیر گروه
 

صلاح کوچک زاده

استاد

 

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
علیرضا حاجیان نژاد
علی محمد موذنی
عبدالرضا سیف
سیدمحمد منصور

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
- زبان و ادبیات فارسی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- زبان و ادبیات فارسی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.