ریاست پردیس ریاست پردیس

 
سید منصور خلیلی عراقی
الف) سوابق تحصیلی
استاد تمام – دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
کارشناسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 
کارشناسی ارشد و دکتری  دانشگاه کالیفرنیا در سنتا باربارا
تخصص اصلی : اقتصاد شهری و منطقه ای 
تخصص فرعی : اقتصاد سنجی
 
ب) دروس تدریس شده در مقاطع مختلف 
اقتصاد کلان ، اقتصاد منطقه ای ، ارزیابی طرحهای اقتصادی
 
ج) فعالیت های پژوهشی تاکنون
کتب تألیفی و ترجمه ای :  8 کتاب
18 مقاله چاپ شده در نشریات بین المللی
62 مقاله چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی داخلی
 
د) مشاغل اجرائی 
رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی  دانشگاه تهران -  1364-1363
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران – 1367- 1364
معاون پژوهشی دانشگاه تهران – 1372 - 1367 
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران – 1376- 1373
رئیس دانشگاه تهران – 1381-1376
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری – 1386-1383
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران – 1393-1386
رئیس کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران – 1393-1386
رئیس پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران – 1394 تا کنون
ایمیل: dean.kish@ut.ac.ir