تقویم آموزشی پردیس کیش تقویم آموزشی پردیس کیش

 
زمان انتخاب واحد:  شنبه 03 شهریور لغایت شنبه 10 شهریور 97 (نکته: انتخاب واحد توسط دانشجو می بایست در سامانه جامع آموزش انجام گیرد)
زمان شروع کلاسهای درسی: 01 مهر ماه 97
زمان حذف و اضافه:   09 مهرماه لغایت 11  مهر ماه 97   
ارزشیابی اساتید :17 آذر لغایت 05  دی ماه97  (ارزشیابی اساتید برای کلیه مقاطع تحصیلی توسط دانشجو الزامی می باشد در صورت عدم انجام ارزشیابی امکان انتخاب واحد ترم بعدی و رویت نمرات ترم جاری مقدور نمی باشد و هر گونه تبعات بعدی بعهده دانشجو می باشد).
پایان کلاس ها:   19 دیماه 97
شروع امتحانات:   22 دیماه لغایت 3 بهمن 97