تقویم آموزشی پردیس کیش تقویم آموزشی پردیس کیش

 
زمان انتخاب واحد:  شنبه 04 شهریور لغایت شنبه 11 شهریور 96 ) نکته: انتخاب واحد توسط دانشجو می بایست در سامانه جامع آموزش انجام گیرد)
زمان شروع کلاسهای درسی: 01 مهر ماه 96
زمان حذف و اضافه:   10 مهرماه لغایت 12  مهر ماه 96    
ارزشیابی اساتید :11 آذر لغایت 22  آذر ماه96 (ارزشیابی اساتید برای کلیه مقاطع تحصیلی توسط دانشجو الزامی می باشد در صورت عدم انجام ارزشیابی امکان انتخاب واحد ترم بعدی و رویت نمرات ترم جاری مقدور نمی باشد و هر گونه تبعات بعدی بعهده دانشجو می باشد).
پایان کلاس ها:   22 دیماه 96
شروع امتحانات:   23 دیماه لغایت 4 بهمن 96