آیین نامه مرکز زبان آیین نامه مرکز زبان

تقویت مهارت های زبانی دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه تهران جزء اهداف اصلی دانشگاه و مورد تصویب شورای پردیس کیش دانشگاه تهران می باشد، لذا آموزش زبان
انگلیسی جزء اهداف اصلی دانشگاه قرار گرفته است.
ماده-1از کلیه دانشجویان متقاضی تحصیل در پردیس بین المللی کیش، صرفنظر از دارا بودن مدارک معتبر زبان، امتحان کتبی زبان به عمل میاید. دانشجویان موظف به
شرکت در آزمون کتبی می باشند.
ماده-2دانشجویان بر اساس نمره امتحان کتبی و مصاحبه شفاهی،گروه بندی شده و ملزم به شرکت در کلاسهای مرکز زبان هستند
ماده-3دانشجویانی که در بدو ورود دارای هر کدام از حد نصاب های آزمون های معتبر زیر باشند، در صورت تایید نمره و منقضی نشدن اعتبار مدرک، از گذراندن این
کلاسها معاف می باشند.

نوع مدرک کارشناسی کارشناسی ارشد
UTEPT (زبان عمومی دانشگاه تهران) 70 و بالاتر 75 و بالاتر
IELTS (Academic Module) 5 و بالاتر 5.5 و بالاتر
TOLIMO 500 و بالاتر 550 و بالاتر
TOFEL PBT 500 و بالاتر 550 و بالاتر
TOFEL iBT 75 و بالاتر 80 و بالاتر

ماده-4دانشجویان بر اساس آزمون تعیین سطح به عمل آمده در یکی از سطح های زیر
قرار می گیرند:
معاف: از گذراندن دوره زبان معاف می شوند
سطح:Aموظف به گذراندن  1نیمسال تحصیلی (4واحد درسی)
سطح:Bموظف به گذراندن  2نیمسال تحصیلی (8واحد درسی)
سطح:Cموظف به گذراندن  2نیمسال تحصیلی (12واحد درسی)
سطح:Dموظف به گذراندن  2نیمسال تحصیلی (12واحد درسی)

ماده-5پس از اعلام نتایج تعیین سطح و نیز در طول دوره تغییر سطح دانشجویان به هیچ عنوان مجاز نیست.
ماده-6چنانچه پس از شروع دوره کلاس های زبان عمومی، دانشجویان موفق به اخذ نمره حد نصاب آزمون های اعلام شده گردند دانشگاه از پذیرش آن مدارک و معاف کردن
دانشجو از گذراندن دوره، معذور خواهد بود چرا که مبنای صلاحیت اشخاص طبق قانون در زمان پذیرش و ثبت نام می باشد و ارائه مدرک پس از پذیرش، مانع تشریفات آموزشی
نخواهد شد.
- طبق این ماده، موافقت با یک ترم مرخصی به پذیرفته شدگان سطح  Aجهت اخذ مدارک معتبر زبان(مذکور در ماده  )3و یا موافقت با حذف درس زبان عمومی نیز غیر ممکن می باشد.
ماده-7دانشجویان سطح بندی شده ملزم به گذراندن واحدهای زبان به شرح مندرج در فلوچارت مصوب مرکز زبان هستند.
ماده-8پس از پایان دوره میانگین نمرات واحدهای گذرانده شده دانشجویان می بایست بیش از  12باشد تا دانشجو از نظر دانش زبان دارای توان لازم برای دریافت مهر معافیت
از مرکز زبان تشخیص داده شود.
ماده-9چنانچه دانشجو نتواند به هر دلیل حد نصاب مندرج در مواد  8آیین نامه را اخذ نماید، ملزم به گذراندن حداقل  33ساعت کلاس فشرده در لابراتوار زبان است. دانشجو با
نامه کتبی مرکز زبان به استاد مورد تایید و لابراتوار معرفی میشود . چنانچه مجددا حد نصاب لازم اخذ نگردد فرایند شرکت در کلاس لابراتوار به دفعات لازم تکرار میگردد تا
دانشجو حد نصاب لازم را اخذ نماید.
ماده-13دانشجو مطلع است تا زمانی که مهر معافیت از مرکز زبان دریافت نکرده است، نمیتواند از پایان نامه خود دفاع نماید. کلیه دانشجویان موظف به اخذ
مهر مرکز زبان و اتمام واحد های درسی خود قبل از دفاع می باشند، در غیر این صورت به هیچ عنوان مجوز دفاع از پایان نامه و فارغ التحصیلی صادر
نخواهد شد.
تبصره- چنانچه دانشجویان رشته های مختلف، پس از امتحانات تعیین سطح، ملزم به گذراندن کلاس های زبان عمومی شده ولی بنا به هر دلیلی در کلاس های زبان شرکت
ننمایند، تحت هیچ شرایطی اجازه دفاع نداشته و گواهی فراغت از تحصیل ایشان نیز صادر و امضا نخواهد شد

ماده-11دریافت مهر معافیت از مرکز زبان به منزله عدم نیاز به حضور در دوره و یا اتمام حضور در دوره های مرکز است.
ماده-12قوانین آموزشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تعداد جلسات ترمی و نیز نحوه حضور و غیاب عینا به دروس ارائه شده از سوی مرکز زبان نیز اعمال می
شود.
ماده-13دانشجویان طبق تعهدی که به هنگام ثبت نام در دانشگاه می سپارند، دانشجوی تمام وقت محسوب می گردند، مرکز زبان هیچ گونه تعهدی نسبت به حل مشکلات
مربوط به پرواز یا روز تشکیل کلاس و یا سایر مشکلات شخصی دانشجویان ندارد. بدیهی است جهت به حداقل رساندن مشکلات دانشجویان، همکاری های لازم تا حد امکان با
دانشجویان بعمل خواهد آمد.
ماده-14چنانچه دانشجو بیش از  3/61ترم غیبت غیر موجه داشته باشد، در درس مربوط نمره، صفر ( ) 0دریافت کرده و ملزم به تکرار دوره میباشد.
ماده-15گروه های تخصصی در ساعاتی که با توافق آموزش پردیس در اختیار مرکز زبان قرار گرفته است، از برنامه ریزی دروس تخصصی رشته خود برای دانشجویان پرهیز
نمایند و در صورت عدم همکاری گروه ها از این ماده، مرکز زبان نمی تواند مسئولیتی نسبت به همکاری با دانشجویان یا گروه های تخصصی به عهده بگیرد.
تبصره- در صورت تشخیص و صلاحدید آموزش، دانشجویان یک روز کامل و یا ساعاتی از روز در اختیار مرکز زبان خواهند بود و در آن روز یا ساعات، هیچ درسی از سوی گروه
های تخصصی برای آنها برنامه ریزی نمی شود.
ماده-16حذف دروس زبان به هیچ عنوان امکانپذیر نیست و دانشجویان ملزم به گذراندن دروس ارایه شده طبق برنامه ریزی مرکز و در همان ترمی هستند که مرکز زبان برای
آنها برنامه ریزی می کند. دانشجویان اجازه نخواهد داشت گذراندن هر یک از واحدهای درسی خود را به ترم بعد موکول نماید.
ماده-17شرکت در کلاس های زبان عمومی برای دانشجویانی که معاف از شرکت در این کلاس ها هستند یا شرکت مجدد در این کلاس ها برای دانشجویانی که یکدوره کامل
در این کلاس ها شرکت کرده و معاف شده اند، به شرط ثبت نام در مرکز زبان بلامانع است. گروه  D , Cپس از اتمام دوره می توانند به صورت اختیاری در کلاسهای گروه
Bشرکت کنند.
ماده– 18در صورت تغییر رشته ی دانشجو برای ترم دوم تحصیلی و در صورتیکه دانشجو کلاس های زبان عمومی ترم اول را گذرانده باشد، ملاک ارزیابی اولیه می باشد.
ماده- 19به تمامی دانشجویانی که دوره های آموزشی مرکز زبان را با موفقیت بگذرانند، گواهی پایان دوره اعطاء خواهد شد.

گواهی می شود آقای / خانم ........................................... متقاضی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
رشته ....................................... به کد ملی ....................................
   در تعیین سطح به عمل آمده نمره کتبی .............. از  133و نمره شفاهی ............ از  133را کسب کرده است که
معادل سطح .......................... و نمره نهایی ............... می باشد.
   با ارائه مدرک .............................................. و نمره ........................ از گذراندن دوره زبان معاف می باشد.

سطح امتیاز سطح دانشجو شهریه ترم1 (ریال) شهریه ترم2 (ریال) شهریه نهایی (ریال)
Exempted 75-100   1 1
A 74-50   7500000 7500000
B 49-35   6000000 6000000 12000000
C 34-26   7500000 7500000 15000000
D 0-24   7500000 7500000 15000000

 

بدینوسیله اینجانب ........................................................ به کد ملی ........................................ متقاضی تحصیل در رشته......................................... اعلام می دارم
آیین نامه مرکز زبان را به طور کامل مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت کلیه مفاد آن می دانم.

تاریخ:                                                       امضا دانشجو:                                          

پرداخت شهریه و تاییدیه حسابداری                                                مرکز زبان (تایید تعیین سطح و ثبت در سیستم گلستان)

دانلود فرم PDF :